راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهاشروع فرآیندمیز کار کاربرکارتابل کاربرپیگیری فرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

پیگیری فرآیند ها

هر فرآیند که در سامانه آغاز می شود، قابل پیگیری است. این پیگیری می تواند توسط شروع کننده فرآیند صورت پذیرد یا توسط کارشناسان و مدیران مربوط به آن فرآیند.
برای مثال فرآیند جذب و پذیرش توسط متقاضی پذیرش، کارشناس پذیرش، مدیر مرکز، امور قرارداد ها و سایر بخش هایی که در فرآیند تعریف شده اند قابل پیگیری است.

با کلیک کردن روی گزینه (پیگیری) می توانید از جزئیات روند طی شده فرآیند مطلع شوید. در صفحه پیگیری مشخصات فرآیند، آخرین فعالیت انجام شده و وضعیت فرآیند را به کاربر نمایش می دهد.

همچنین در صورتی که کاربر از پرسنل داخلی پارک/مرکز رشد باشد، کل روند انجام شده از ابتدا تا کنون را به کاربر نشان می دهد.

X