راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهاشروع فرآیندمیز کار کاربرکارتابل کاربرپیگیری فرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

کارتابل کاربر

کارتابل کاربر همانطور که از نام آن مشخص است درخواست هایی را به کاربر نشان می دهد که اکنون منتظر فعالیت اوست. این بخش بیشتر مورد استفاده کارشناسان و مدیران داخلی پارک/مرکز رشد بوده تا کاربران بیرونی.

آیتم های جدید

به طور پیش فرض همه فرآیند هایی که به کارتابل کاربر منتقل می شوند در قسمت آیتم های جدید قرار می گیرند. این بخش همواره در دسترس کاربر بوده و کاربر می تواند وظایف خود را با کلیک کردن روی گزینه (مسئولیت شما) در جدول فرآیندها انجام دهد.

آرشیو

در صورتی که کاربر بخواهد برخی از فرآیندها را موقتا از آیتم های جدید خارج و به بایگانی منتقل نمایدريا، کافی است روی گزینه (آرشیو) در جدول فرآیندها کلیک نماید. با این کار فرآیند به بخش آرشیو منتقل شده و از شمار آیتم های جاری کارتابل کاسته می شود. ولی این به معنی پایان یا رد فرآیند نیست؛ بلکه صرفا مجل نمایش فرآیند در کارتابل کاربر مربوطه تغییر می کند.

کاربر هر لحظه که بخواهد می تواند با کلیک کردن روی گزینه (بازگرداندن) فرآیند را به آیتم های جدید باز گرداند.

X