راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهاشروع فرآیندمیز کار کاربرکارتابل کاربرپیگیری فرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

شروع فرآیند / ارائه درخواست / ارسال گزارش

ارائه هر درخواست یا ارسال گزارش برای پارک/مرکز رشد با شروع فرآیند مربوطه محقق می شود. نحوه شروع فرآیند برای کاربران مختلف ممکن است متفاوت باشد.

کاربرانی که در سامانه ثبت نام کرده اند

کاربرانی که در سامانه ثبت نام کرده اند به محض ثبت نام و یا ورود به سامانه به صفحه شروع فرآیند هدایت می شوند. در این صفحه با توجه به اینکه چه فرآیندی قابل اجرا برای آنهاست، تمهیدات لازم توسط سامانه به صورت خودکار ایجاد می شود.

در صورتی که کاربر امکان شروع بیش از یک فرآیند را داشته باشد، به صفحه (میز کار کاربر) هدایت می شود. این بخش در قسمت بعدی راهنما توضیح داده شده است.

X