راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

گزارش گیری

یکی از مهمترین بخش های هر سامانه اطلاعاتی گزارش گیری است. در گزارش گیری با استفاده از سرویس Microsoft SQL Server Reporting Services پیاده سازی شده است.
برای استخراج گزارش های سامانه کافی است روی نام گزارش کلیک نمایید.

همه گزارش ها قابلیت ارسال به فرمت های Word, Excel, PDF را دارند.

X