راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهاشروع فرآیندمیز کار کاربرکارتابل کاربرپیگیری فرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

میز کار کاربر

هر یک از کاربران سامانه دارای میز کار مخصوص به خود هستند. حتی کاربرانی که در سامانه ثبت نام نموده اند، در صورتی که بیش از یک فرآیند برای آنها تعریف شده باشد می توانند از میز کار خود استفاده نمایند.

میز کار کاربر دارای سه بخش اصلی است:

شروع فرآیند جدید

همه فرآیندهایی که کاربر امکان شره آنها را دارد اعم از ارائه درخواستهای مختلف و ارسال گزارش های دوره ای در این بخش وجود دارند.

کافی است با کلیک کردن روی نام فرآیند وارد صفحه شروع فرآیند شده و فرآیند را آغاز نمایید.

پیگیری

درخواست هایی که قبلا ارائه شده اند در این بخش لیست شده اند. هر کدام ازآیتم ها بیانگر این است که فرآیند مربوطه اکنون در چه مرحله ای بوده و منتظر چه نقش کاربری در سامانه است.

وظایف من

در صورتی که فرآیند ایجاد شده امنون در مرحله است که منتظر کاربر ایجاد کننده فرآیند است به صورت Highlight شده و در بخش (وظایف من) نمایش داده می شود.

با کلیک کردن روی هر آیتم میتوانید وظیفه ای که به عهده شماست را انجام دهید.

X