ثبت نام کاربر در سامانه

نام مرکز رشد / پارک مورد نظر:

شما به عنوان چه نوع کاربری می خواهید ثبت نام نمایید؟

متقاضی استقرار در دوره پیش رشد(متقاضی حقیقی)


متقاضی استقرار در دوره رشد(متقاضی حقوقی)
متقاضیان پذیرش در مرکز رشد که شرکت ثبت کرده یا یک گروه فناور هستند.


X